NOTICE-AND-TAKEDOWN PROCEDURE


Door middel van het notice-and-takedown (NTD) formulier heb je de mogelijkheid om een melding te maken van illegale inhoud op onze website. De NTD-procedure wordt gestart door een verzoek (Notice) en kan na vaststelling van illegale inhoud in bepaalde gevallen leiden tot het verwijderen van de bewuste inhoud (Take Down) van onze website. Wil je een NTD-procedure starten? Wij adviseren je om altijd eerst rechtstreeks contact op te nemen met de partij die de illegale inhoud verspreidt!1. Waarvoor kan je een NTD-melding doen bij Bigshopper?


Voor het doen van een NTD-melding, is het noodzakelijk dat het product of de informatie op onze website kan worden aangemerkt als illegaal of onrechtmatig. Voor de definitie van illegale inhoud, houden wij ons aan de definitie volgens de Verordening (EU) 2022/2065 (zie ook: Verordening (EU) 2022/2065). Illegale inhoud is: alle informatie die op zichzelf of in verband met een activiteit, waaronder de verkoop van producten of het aanbieden van diensten, indruist tegen het Unierecht of tegen het met het Unierecht in overeenstemming zijnde recht van een lidstaat, ongeacht het precieze voorwerp of de precieze aard van dat recht.

Hierbij gaat het concreet om onderstaande inhoud:

 • Schending van intellectuele eigendomsrechten: betreft auteursrechtinbreuk, merkinbreuk, octrooi-inbreuk en andere vormen van schending van intellectuele eigendomsrechten. Het kan gaan om het ongeautoriseerd delen of gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, patenten, enzovoort.
 • Haatzaaiende of discriminerende inhoud: betreft informatie die aanzet tot haat, discriminatie, geweld of vijandigheid op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid, enzovoort.
 • Terroristische propaganda: informatie die oproept tot of propaganda verspreidt voor terroristische activiteiten, geweld of extremisme.
 • Smaad of laster richting de melder: valse verklaringen die de reputatie van de melder kunnen schaden.
 • Bedreigingen richting de melder: informatie die bedreigingen, intimidatie of geweld bevat.
 • Kinderpornografie: inhoud die seksueel expliciet beeldmateriaal van minderjarigen bevat.
 • Obscene inhoud: materiaal dat als aanstootgevend, seksueel expliciet of ongepast wordt beschouwd.
 • Handel in illegale goederen: inhoud die betrekking heeft op de verkoop of distributie van illegale goederen, zoals drugs, gestolen goederen, verboden wapens, enzovoort.
 • Illegale activiteiten: inhoud die oproept tot, adviseert over, of betrokkenheid bij illegale activiteiten aanmoedigt, zoals drugshandel, fraude, hacking, enzovoort.
 • Inbreuk op privacy: het publiceren van persoonlijke informatie, zoals privéfoto's, adresgegevens of medische dossiers, zonder toestemming van de melder.
 • Schending van vertrouwelijkheid: het openbaar maken van vertrouwelijke informatie zonder de juiste toestemming.
 • Valse informatie: verspreiding van valse informatie die schadelijk kan zijn voor individuen, bedrijven of de samenleving als geheel.

Het is belangrijk dat je bij het versturen van de NTD-melding bewijs meelevert waaruit blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van illegale inhoud en op welke grond de inhoud illegaal is.


2. Hoe verstuur je een NTD-melding naar Bigshopper?


 1. Ga naar het NTD-meldingsformulier.
 2. Vul het formulier volledig en naar waarheid in.
 3. Vergeet niet om de benodigde bewijsstukken mee te sturen!
 4. Wanneer je het formulier hebt verzonden, ontvang je een bevestiging van de ontvangst van de door jou gedane melding.

3. Hoe gaat het nu verder?


 • Na ontvangst van het NTD-meldingsformulier, zullen wij deze uiterlijk binnen twee werkdagen in behandeling nemen.
 • Wij controleren of het NTD-meldingsformulier correct is ingevuld en of alle informatie en documenten zijn aangeleverd.
  • Wanneer het formulier onjuist is ingevuld of wanneer er informatie of documenten ontbreken, kunnen wij de melding niet verder in behandeling nemen. Wanneer wij het formulier niet in behandeling nemen, zullen wij hiervan altijd terugkoppeling aan de melder geven.
  • Wanneer het formulier correct is ingevuld en wij beschikken over alle benodigde informatie, zullen wij het formulier verder in behandeling nemen.
 • Wij zullen beoordelen of duidelijk blijkt dat de betreffende inhoud illegaal is.
  • Wanneer de inhoud als illegaal kan worden aangemerkt, zullen wij de illegale inhoud van onze website verwijderen of toegang daartoe onmogelijk maken.
  • Wanneer niet meteen duidelijk is of de inhoud als illegaal kan worden aangemerkt, zullen wij in het kader van hoor en wederhoor eerst contact opnemen met onze klant met de vraag om te reageren op de gedane melding. Wij geven hierbij de klant een termijn van twee werkdagen waarbinnen wij een reactie verwachten. Afhankelijk van de reactie van de klant besluiten wij om de inhoud van onze website te verwijderen of toegang daartoe onmogelijk te maken.
  • Wanneer de inhoud niet als illegaal kan worden aangemerkt, wordt jouw melding afgewezen en zullen wij laten weten waarom wij deze beslissing hebben genomen.

Wij stellen uiteraard jou als melder op de hoogte van alle beslissingen die wij in dit kader maken. Wij verstrekken geen juridisch advies, maar streven naar een platform waarop de rechten van eenieder worden gerespecteerd. Melders en rechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verzoeken en de aan te leveren informatie.